Tidde van Coudenburgh
Tidde van Coudenburgh
(Bartele 472 x Haitse 425)
Tjibbe fan de Groenesteegh
Tjibbe fan de Groenesteegh
(Bartele 472 x Doaitsen 420)
Uniek fan ‘e Hege Terp
Uniek fan ‘e Hege Terp
(Epke 474 x Mintse 384)
Vienna fan Fallingastate
Vienna fan Fallingastate
(Epke 474 x Folkert 353)
Timo R
Timo R
(Bartele 472 x Beart 411)